UBYTOVACÍ ŘÁD HOSTELU U ARÉNY

 • Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 • Hostel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas, podepsat registrační kartu.
 • Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hostel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2018 Sb pro zahraniční klienty.
 • Na základě potvrzené objednávky je hostel povinen hosta ubytovat od 15:00 do 21:00. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 15:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby pensionu.
 • Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 21:00 hod není hostel povinen ubytovat.
 • Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hostel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

 • Hostel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z personálu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hostel neručí.

Obecná pravidla ubytování

 • K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 7:00 do 22:00 hod. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 • V případě onemocnění či poranění hosta hostel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je pension odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta. Je nezbytné takový úraz bezprostředně nahlásit.
 • Ve všech prostorách hostelu není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 2500 Kč. Hosté nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 • Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi ve všech prostorách.
 • Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
 • Parkovaní vozidel je možné na ulici před hostelem. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
 • Od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 • Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do ubytování. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 • Ve výjimečných případech je hostel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 • Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je host poruší, má ubytovatel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 • Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

 • Ve veškerých prostorách ubytování je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 • Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách ubytování bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 • Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku.
 • Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Je nezbytné způsobenou škodu nahlásit bezprostředně na recepci či personálu.

Odjezd z hostelu

 • Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno ubytováním předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hostel oprávněn účtovat hostu poplatek.
 • Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení musí na recepci odevzdat klíče.
 • Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 • V případě ztráty klíčů je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci či personálu. V případě, že tak neučiní, hostel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíčů. Za ztracené klíče je hostu účtován poplatek ve výši 1000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z ubytování.

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Quickwork s.r.o.
IČ: 10771719
Se sídlem U Tiskárny 616/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 85517

 Předmět

1.1. Tento reklamační řád upravuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), rozsah, podmínky a způsob uplatňování práv zákazníka z vadného plnění vyplývajícího z odpovědnosti Hostel u Arény za vady pobytu, poskytnuté jednotlivé služby nebo prodaného zboží a jejich vyřizování (dále také jen „reklamace“). Reklamační řád je k dispozici také na webových stránkách Hostelu u Arény – www.u-areny.cz , www.hostel-ostrava.cz

 • Uplatňování reklamací

2.1. V případě vadně poskytnutých služeb nebo služeb, které byly prokazatelně objednány a potvrzeny, avšak neposkytnuty, vzniká zákazníkovi právo reklamace. Práva z vadného plnění zákazník uplatňuje v provozovně Hostelu u Arény, kde reklamované služby či zboží zakoupil.

2.2. Zákazník je povinen vytknout vadu poskytovaných služeb včas, bez zbytečného odkladu, pokud možno na místě poskytnutí služby. Nevytkne-li zákazník vadu poskytovaných služeb bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Neprodlené vytknutí vady (uplatnění reklamace) na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.

2.3. Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna nejpozději do 24 měsíců u zboží, do 24 hodin ode dne poskytnutí služby, zaniknou. Stravu lze reklamovat pouze před jejím zkonzumováním. Při reklamaci poskytovaných služeb musí host vždy doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele.

2.4. Reklamaci může zákazník uplatnit ústně na provozovně Hostelu u Arény, nebo písemně, a to buď na adrese RK Profin s.r.o., Miroslava Bajera 6040/1, Ostrava – Poruba, 708 00, nebo na e-mailové adrese.

2.5. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, trvalé bydliště, co je obsahem reklamace, svou reklamaci zdůvodnit a podle možností i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace. V případě zakoupeného zboží je zákazník povinen jej při reklamaci předložit.

2.6. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv formou s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. V případě ústního podání reklamace je hotelem pověřený zástupce povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede osobní údaje zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník vyžaduje a dále datum. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce hostelu i zákazník, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.

2.7. Jestliže zákazník zároveň předá Hostelu u Arény písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena.

2.8. Klient ztrácí nárok na slevu z ceny, jestliže uplatní reklamaci na vadu služeb až po částečném či úplném využití služeb.

 • Vyřizování reklamací

3.1. Hostel u Arény má povinnost zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a v případě reklamovaného zboží včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3.2. Uplatní-li zákazník právo z vadného plnění související se službami, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, vedoucí provozovny poskytující předmětné služby nebo jiný pověřený zaměstnanec je povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem není dohodnuta lhůta delší.

3.3. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.1 reklamačního řádu.

 • Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací

4.1. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, předložit reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit pověřenému zaměstnanci přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace.

 • Způsoby vyřízení reklamace

5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo reklamovaného zboží, nebo v případech, kdy je to možné, i k poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. V závislosti na rozsahu a trvání vady má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo zákazníka domáhat se v zákonem stanovených případech odstoupení od smlouvy.

5.2.  V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má host právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených služeb.

5.4. V případech, kdy se reklamace týká závad pokoje hosta technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přestěhováním hosta na jiný pokoj.

5.5. V případě, kdy se v rámci reklamačního řízení zjistí, že smluvně sjednaná a/nebo jinak požadovaná služba byla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, nebo byla oprávněným zaměstnancem odmítnuta z důvodných pochybností o zdravotním stavu hosta, zejména proto, že vyžadovaná služba není pro hosta ze zdravotního hlediska vhodná, na což byl host pracovníkem upozorněn, je reklamace posouzená jako nedůvodná a je postupováno dále dle odst. 5.2. tohoto článku.

5.6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Hostelu u Arény nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Hostelem u Arény zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

 • Ostatní ustanovení

6.1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

6.2. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů má zákazník možnost řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s hotelem prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa www.coi.cz.

 • Závěrečná ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. ledna 2019.

7.2. Tento reklamační řád bude vyvěšen na internetových stránkách Hostelu u Arény – www.u-areny.cz , www.hostel-ostrava.cz